§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
  2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami już opodatkowanymi. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw przy zamawianiu. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
  3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
  4.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, aktualizacji danych oraz usuwania konta. Kupujący zobowiązany jest: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety
   5. Dane firmy:Pełna nazwa: Maya-sama Maja Wieczorek
   Skrócona nazwa: Maya-sama
   NIP: 5732945978
 • Rodzaj działalności: Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • § 2. Umowa między Kupującym a Sprzedającym

  1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy; wybór rodzaju płatności; wybór miejsca wydania rzeczy; złożenie w sklepie zamówienia.
  2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienia muszą być opłacone w momencie składania ich. W przypadku braku płatności, zamówienie zostaje anulowane.
  3. Produkcja zrównoważona; ilość towaru w magazynie jest ściśle zależna od ilości złożonych zamówień. Pakowanie i nadanie wysyłki od momentu złożenia zamówienia trwa od 3 do 7 dni roboczych, w zależności od czynników takich jak: ilość zamówień. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z przyczyn tj. strajki, klęski żywiołowe, sytuacje losowe (Konsument jest o nich niezwłocznie poinformowany na social mediach marki).
  4. Kupujący nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu cyfrowego (w całości lub fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych produktów i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem i z niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Kupującego/Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
  5. Konsultacje indywidualne odbywają się wirtualnie. W celu ustalenia szczegółów spotkania, tj. data, godzina, platforma online lub telefoniczna, Klient po zakupieniu Konsultacji zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym.
   § 3. Odstąpienie od umowy

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 7 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
  3. W przypadku zakupu Treści Cyfrowej, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
  4. Klient może korzystać z dostarczonych Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie Treści cyfrowych lub jej fragmentów albo części w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  5. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt pod adresem mailowym: contact@mayasamastore.com lub w wiadomości prywatnej na instagramie sklepu @maya.sama.store

   § 4. Zwrot towaru

  1. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia od Maya-sama store. Aby otrzymać zwrot płatności – równowartość ceny zakupionego towaru bez kosztów wysyłki, przed upływem 7 dni od otrzymania zamówienia należy odesłać zakupiony towar na poniższy adres paczkomatu. Do zachowania terminu umowy wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrócony towar musi dotrzeć do Sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Kupującego (pod uwagę należy wziąć również długość dostawy InPost, 2-3 dni robocze).  Przed odesłaniem towaru poinformuj o zamierzonym działaniu Sprzedającego; za pośrednictwem email contact@mayasamastore.com lub formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce ,,Kontakt”. W wiadomości podaj: numer zamówienia, powód zwrotu oraz numer konta bankowego, na które powinniśmy zwrócić płatność. Zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy klientaEmail: contact@mayasamastore.com
   Adres paczkomatu: CZE29M
   Numer telefonu: 664937033
  2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  3. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych, na przykład uszkodzona linia szycia, uszkodzony haft, wady spowodowane przez kuriera (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona po upływie 7 dni od momentu otrzymania kupionej rzeczy, przyjmuje się, że zaistniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
   chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, zwraca Konsumentowi należną kwotę (wartość produktu bez wartości wysyłki). Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w czasie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
  6. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 30 dni od odebrania zamówienia
  7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę zataił.
  9. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je niezwłocznie, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie
  10. W przypadku zakupu Treści Cyfrowej, Klient nie ma możliwości dokonania zwrotu. Nie przysługuje mu również zwrot pieniędzy, jeśli program kursu został zrealizowany przez Sprzedającego zgodnie z opisem, zawartą z Kupującym umową oraz prawem RP.
§ 5. Potityka prywatności

  1. Sklep gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu (SSL).
  2. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem.

§ 6. Płatności
1. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
2.  Pośrednik płatności: PayU

§ 7. Postanowienia końcowe

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań, Klient może skontaktować się ze Sklepem za pomocą dostępnych form kontaktu wskazanych na stronie Sklepu.